Skupina Koenig & Bauer zvýšila objem přijatých zakázek o 10,2 %

  • Nárůst objednávek v servisu i potisku obalů a ceninovém tisku
  • Dobře naplněný plán projektů ve všech obchodních segmentech
  • Nárůst obratu o 6,2 %
  • Plné vytížení kapacity díky vysokému stavu zakázek
  • Výsledek prvního čtvrtletí i přes výdaje na růst téměř na úrovni předchozího roku
  • Podíl vlastního kapitálu ve výši 37,5 %
  • Cíle koncernu 2019: organický nárůst obratu 4 % a EBIT marže 6 %

Skupina Koenig & Bauer zahájila hospodářský rok 2019 u přijatých zakázek dvoumístným číslem, které vzrostlo oproti čtvrtletí předchozího roku na 276,4 mil. €. K silnému růstu nad běžný průměr v tomto sektoru přispěly podstatně více servisní zakázky a objednávky pro potisk skládaných krabic, potisk na sklo a ceninový tisk. Obrat předčil částkou 230,7 mil. € hodnotu předchozího roku o 6,2 %. EBIT byl z důvodu nižší úrovně obratu ještě lehce záporný a blížil se i přes vysoké náklady na vstup na trh a výdaje na růst ve výši –2,8 mil. € téměř hodnotě předchozího roku –1,9 mil. €. Částkou –4,9 mil. € odpovídá výsledek koncernu v prvním čtvrtletí 2019 podílovému výsledku á akcie –0,30 €.

Silný objem došlých zakázek u segmentu Sheetfed

Vedle potěšujících nových servisních zakázek vedly výrazně vyšší objednávky strojů pro potisk obalů k růstu objemu došlých zakázek v segmentu Sheetfed o 12,4 % na 173,5 mil. €. Obrat se lehce zvýšil o 1,8 % na 113,0 mil. €. Dobrý stav zakázek ve výši 250,5 mil. € se stará i nadále o vysoké vytížení kapacity. Z důvodu mixu produktů a nákladů na veletrh Print China se pohyboval EBIT s částkou –3,1 mil. € pod úrovní předchozího roku (0,4 mil. €).

Výdaje na růst zatěžují výsledek segmentu Digital & Web

I přes značný nárůst servisních zakázek zůstaly objednávky segmentu Digital & Web ve výši 31,9 mil. € z důvodu menšího počtu zakázek na stroje pro novinový tisk a flexibilní potisk obalů pod hodnotou předchozího roku 45,2 mil. €. Obrat ve výši 32,4 mil. € vzrostl na úroveň předchozího roku. Hodnota předchozího roku 32,5 mil. € byla vylepšena vysokými tržbami servisu díky velkému stěhování strojů. EBIT zatížený výdaji na vstup na trh a růst činil –5,6 mil. € oproti hodnotě předchozího roku –4,5 mil. €. Částka 85,4 mil. € objemu přijatých zakázek a vytížení kapacity jsou na vysoké úrovni.

Výrazný nárůst zakázek a obratu u segmentu Special

Více servisních zakázek a objednávek strojů v ceninovém tisku a potisku skla navýšily obchod s novými stroji v segmentu Special o 37,7 % na 80,0 mil. €. Obrat se navýšil o 20,8 % na 92,8 mil. €. Díky hodnotě 331,7 mil. € byl stav zakázek na konci března o 6,2 % vyšší než před dvanácti měsíci. Po zisku segmentu 3,8 mil. € v předchozím roce bude pro první čtvrtletí 2019 vykázán EBIT ve výši 2,0 mil. €.

Solidní bilanční a finanční profil

I přes výrazně nižší pohledávky a navýšené zálohy zákazníků bylo cashflow zatíženo vyššími zásobami pro růst obratu v následných čtvrtletích a vysokými investicemi do stavebních a IT projektů. Navíc byla provedena dílčí platba ve výši 20 mil. CHF švýcarskému Spolkovému zastupitelství v rámci stanoveného odnětí zisku po ukončení vlastního řízení z důvodu nedostatků v korupční prevenci u švýcarské dceřiné společnosti KBA-NotaSys SA. Díky vlastní likviditě a konsorciální úvěrové lince s dlouhodobou splatností disponuje společnost Koenig & Bauer dobrým a stabilním finančním základem. Podíl vlastního kapitálu se pohyboval na konci března 2019 na výši 37,5 %.

Cíle koncernu 2019

CFO Mathias Dähn: „Se stavem zakázek, který vzrostl k 31. březnu 2019 na 656,6 mil. €, máme dobré výhledy až do podzimu 2019 a v ceninovém tisku díky dobré situaci se zakázkami až do roku 2020. Kromě toho byl veletrh Print China v polovině dubna v Guangdongu s uzavřenými obchody pohybujícími se nad rámec našich očekávání v dvoumístném milionovém čísle velmi úspěšný. Díky dobré situaci se zakázkami a projekty, které v rámci koncernu plně vytěžují kapacitu, a dalším pokrokům s našimi koncernovými projekty pro realizaci růstu výsledku oproti roku 2016 ve výši 70 mil. € jsme si jisti, že v roce 2019 dosáhneme organického růstu obratu v koncernu okolo 4 % a EBIT marže 6 %. Mimořádnou prioritu má naše ofenzíva růstu 2023, jejíž náklady odhadujeme kumulovaně na období 2019 až 2021 okolo 50 mil. € při silnějším zatížení zahajovacího roku. Z toho vyplývající zatížení marže je již zahrnuto v našem cíli výnosu 2019.“

Střednědobé cíle do roku 2023

CEO Claus Bolza-Schünemann: „S naší ofenzívou růstu 2023 chceme využít aktuálně se nabízející šance na trhu v potisku kartonáže, vlnité lepenky, flexibilního potisku obalů, 2dílných plechovek, průmyslovém značení, potisku skla a tisku dekorů i v oblasti následného zušlechťování pro trvalý růst zisku. Vliv volatilního obchodu s cennými papíry se vyšším podílem obalů na obratu koncernu sníží. U ofsetových kotoučových strojů pro novinový a akcidenční tisk vycházíme z dalšího poklesu především v oblasti servisu. Se všemi našimi iniciativami a projekty usilujeme do roku 2023 o nárůst obratu koncernu okolo 1,5 mld. € s EBIT marží mezi 7 % a 10 %. K nárůstu obratu a výsledku mají přispět všechny tři segmenty. Vedle podílu dividend od 15 % do 35 % výsledku koncernu jsou dalšími cílovými veličinami podíl vlastního kapitálu ve výši více než 45 %, cílové rozpětí pracovního kapitálu mezi 20 % a 25 % obratu a podíl servisu na obratu 30 %."

 

 
Skupina Koenig & Bauer zvýšila objem přijatých zakázek o 10,2 %
Skupina Koenig & Bauer zvýšila objem přijatých zakázek o 10,2 %
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva