Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu

Fórum polygrafů se konalo dne 24. 11. 2015 ve vzdělávacím středisku Floret v Průhonicích.

Pořadatelem akce byla Společnost tisku (ST) při ČS VTS v Praze. Partnery byly odborná skupiny CFTA a Svaz polygrafických podnikatelů (SPP).

1.) Zahájení fóra

Účastníky fóra uvítal a úvodní slovo přednesl pan Vladimír Lukeš – předseda předsednictva společnosti.

V úvodu zazněla otázka: Proč fórum polygrafů? Společnost tisku nabízí nový formát činnosti v souladu s potřebami polygrafické veřejnosti a tím je přímý dialog. Vedle klasické formy odborných seminářů, které bude ST i nadále v rámci svého programu provádět, je to přímá koexistence ST s polygrafickými, obalářskými i papírenskými subjekty, s odbornými školami a dalšími subjekty světa polygrafie.

a) chceme se dozvědět aktuální potřeby polygrafů
b) dozvědět se a pomoci řešit problémy a bolesti polygrafie
c) jaké jsou další požadavky polygrafické veřejnosti na Společnost tisku
V úvodním slovu zazněly i základní informace o ČS VTS, její vznik po roce 1989 a účast ST jako spoluzakladatele. Zároveň Vl. Lukeš vzpomenul i významné osobnosti, které spolupracovali se společností.

2.) Odborné školství a polygrafie

Odborný příspěvek na toto téma přednesl a moderátorem diskuze k tématu byl Ing. Radek Blahák, PhD., zástupce ředitele SOŠ grafické a VOŠ grafické v Praze.
Je rovněž předsedou školské komise SPP, která sdružuje celkem 9 středních a vyšších odborných škol polygrafických a v oblasti vysokoškolského vzdělávání Katedru polygrafie a fotofyziky Univerzity Pardubice. Ing. Blahák podtrhl nezbytnost vzájemné spolupráce mezi školami a podniky, bez této spolupráce nemohou školy pozitivně rozvíjet své školské vzdělávací programy. Pro podniky je to špatná zpráva v tom, že hledat odborně kvalitní absolventy jako své nové spolupracovníky je rok od roku složitější.

Ing. Blahák přiblížil rovněž poslání školské komise, vysvětlil pojem soustavy celoživotního vzdělávání v rámci práce Sektorové rady pro polygrafii při SPP (NSP a NSK) a úlohu odborných škol v této oblasti.

Promluvil o tématu „školství a praxe“, vysvětlil princip projektu „ Pospolu „, který řeší vzájemnou spolupráci škol a firem. Mimo jiné zmínil, že provázanost škol a firem není ošetřena legislativně. Ten to projekt kopíruje částečně tzv. duální systém. Firmy mohou získat daňovou úlevu, pokud se zúčastní projektu a zažádají na MF. Mnoho hlasů z fóra zejména z řad zástupců odborných škol volalo po návratu k formě inovované formy tohoto odborného vzdělávání.

Závěrem proběhla zajímavá a bohatá diskuze, z jíž nejzajímavější byly připomínky velmi akutní potřeby škol po aktuálně moderním vybavení školních pracovišť, na které se školám nedostávají prostředky. Zde by velmi mohly pomoci polygrafické podniky. Rovněž zazněl požadavek na tvorbu moderních studijních textů, které budou zaplňovat mezery v nedostatku kvalitních odborných učebnic polygrafických předmětů. Zde je důležité spojit síly odborných učitelů, ale také erudovaných odborníků z praxe. Mnohokrát v diskuzi zazněla jasná potřeba legislativního ukotvení těchto a dalších projektů. A to především z toho důvodu, že se pak jakékoli snahy škol i podniků ocitají jak v právním vakuu, tak především ve finančně obtížném řešení svých potřeb.

3.) Čerpání evropských fondů v polygrafické praxi

Za účelem poskytnutí aktuálních informací k možnosti čerpání EF byli pozváni zástupci firmy
Grant Help s.r.o. Praha, Mgr. Andrea Laciaková a p. Lukáš Petrů. Představili svůj program v těchto oblastech:

a) Vzdělávání zaměstnanců (OPZ)
Proběhlo základní seznámení s dotacemi na proškolení firemních zaměstnanců v odborných znalostech, dovednostech zvyšování kvalifikace, tak v tzv. měkkých dovednostech. Specifika neinvestičních dotací, míra podpory, podporované aktivity, uznatelné náklady.  

b) Sociální podnikání (OPZ)
Zde byly představeny možnosti podnikatelských subjektů, možnost přihlásit se k zásadám tzv. sociálního podnikání. Základní parametry, možnosti využití investičních i neinvestičních dotací na podporu tohoto typu podnikání.

c) Spolupráce se školami
Byly představeny možnosti podnikatelských subjektů, možnost spolupráce v rámci KAP a MAP, kdy je možno zapojit se do plánování strategie vzdělávání v regionu či místě. Na základě těchto strategií mohou být vypisovány individuální výzvy.

d) Aktuality a novinky, změny podmínek v OP PIK
Byl představen v krátkém přehledu sled změn v novém programovém období, které mají bezprostřední dopad na žadatele. Popis nových priorit operačního programu, základní informace k vybraným výzvám, zajímavostí jsou „krajské mapy“, kde mohou podnikatelé iniciovat projekt, kde mohou být jejich přímými partnery odborné školy. Účastníci Fóra byli seznámeni se změnami v administraci projektových žádostí a rovněž s aktuálním harmonogramem výzev. 

e) Technologie (OPPIK)
Představení programu Technologie, popis hlavních rozdílů oproti programu Rozvoj. Základní parametry – výčet podporovaných aktivit, způsobilé výdaje programu, výše dotace a míra podpory, přílohy projektové žádosti.
Závěrem tohoto bodu programu Fóra polygrafů zodpověděli zástupci firmy Grant Help řadu dotazů přítomných účastníků. Z nich vyplynul velký zájem o tuto problematiku a zároveň potřeba detailnější informovanosti, eventuálně pomoci v řešení různých projektů.

4.) Problematika certifikací

Na toto téma přednesl svůj odborný příspěvek Ing. Zdeněk Paseka, místopředseda předsednictva společnosti. V poslední části programu v úvodním slově naznačil, kolik nevyjasněností se v této oblasti polygrafického života vyskytuje. Na druhé straně, jak potřebná je naopak jasná, přesná, ale hlavně potřebná standardizace výrobních procesů a jejich certifikace. Ukazuje se, že certifikace není jen samoúčelná činnost. Její prospěšnost vysvětlil Ing. Paseka na několika reálných příkladech z praxe. Vysvětlil také, co je potřebné pro zdárný průběh certifikací udělat:

  • znalost a aplikace řady mezinárodních norem, dnes v českých překladech ČSN ISO 12647 -1,2,3,6,7, 15 930 a dalších
  • znalost a aplikace jednotné metodiky pro získání certifikací Ugra/Fogra, pod názvem PSO (Process Standard Ofset)
  • spolupráce se subjekty, které se touto problematikou zabývají a jsou schopny poradit a pomoci – Společnost tisku (Ing. Paseka), eventuálně spolupráce s odbornými školami
  • Poslední část programu Fóra polygrafů se věnovala také neustále se množící „přehršli certifikací“, které však neodpovídají mezinárodním standardům. Mohou přinášet zavádějící  a mylná technická řešení či informace, což může pro majitele tiskáren a dalších výrobních subjektů znamenat negativní ovlivnění technologických postupů nebo celých výrobních procesů.
  • ​To potvrdily diskuzní příspěvky zástupců polygrafických podniků. Zároveň zde zazněl zájem o rozvíjení tohoto tématu ve spolupráci s odborníky oblasti standardizace výroby.

5.) Závěrem:
Fórum polygrafů I. splnilo očekávání i při menším počtu účastníků. Byly zastoupeny oslovené důležité zájmové skupiny polygrafické veřejnosti. Významné polygrafické podniky zastupovali výkonní manažeři, přišli ředitelé odborných škol z Prahy, Brna, Rumburku. Tato skladba účastníků velmi přispěla k vysoké a věcné úrovni obsahu i četnosti diskuzních příspěvků. K propagaci Fóra polygrafů přispěla i účast zástupkyně odborného tisku. 

 
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu
Fórum polygrafů I. – zápis z konání programu